Algemene voorwaarden Warbout Rondvaarten

Algemene Voorwaarden Arrangementen

 1. Algemeen
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de vaartochten
  1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant mondeling (c.q. telefonisch ) of schriftelijk de vaartocht aanvaard.
  2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 3. Betaling
  3.1 De betaling geschiedt door contante- op de dag zelf of per bank overschrijving binnen 14 dagen na dato.

 4. Prijs
  4.1 Indien een klant te laat komt dan kan dit consequenties hebben voor de duur van de overeengekomen vaartocht.
  4.2 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het vaarprogramma. De organisator houdt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.
  4.3 Het minimum aantal deelnemers is per groepsactiviteit aangegeven. Bij minder deelnemers zal toch de prijs voor het minimum aantal gestelde deelnemers doorberekend worden.

 5. Wijzigingen door de klant
  5.1 Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is.

 6. Annuleringen
  6.1 Annuleringen In geval van annulering of no-show hanteren wij de Uniforme Voorwaarden Horeca (U.V.H.). Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Annulering is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is bevestigd. Op de punten waar onze algemene voorwaarden in conflict zijn met de Uniforme Voorwaarden Horeca zullen onze voorwaarden prevaleren.

  Graag vernemen wij uiterlijk zeven dagen voor de aankomstdatum het definitieve aantal personen.

 7. Niet doorgaan van de groepsactiviteit/wijziging
  7.1 Indien door omstandigheden door de organisator wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de organisator zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant. De klant kan dan kiezen voor een gelijkwaardig programma. Eventueel een andere datum of terugbetaling van de reeds betaalde reserveringssom.
  7.2 Bij slecht weer(onweer/windkracht> 8) wordt in overleg met de klant een alternatief bekeken en of een andere datum afgesproken.
  7.3 De organisator behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde reden bestaat.

 8. Aansprakelijkheid
  8.1 Deelname voor eigen risico.
  8.2 Door de organisator wordt, tenzij dit door opzet en/of grove schuld van de organisator te wijten is, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, kwetsing, bevuiling van kleding, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de groepsactiviteit.
  8.3 De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een groepsactiviteit niet doorgaat.

 9. Verplichtingen klant
  9.1 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten (o.a relevante medische en conditionele bijzonderheden).
  9.2 Een deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de groepsactiviteit bemoeilijkt wordt, kan door de organisator van deelname worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.
  9.3 Alle opvarenden betreden het vaartuig voor eigen risico.

 10. Huisdieren.
  Huisdieren worden in principe niet toegelaten.

Algemene Voorwaarden Sloepen

 1. Huurbedrag
  Overeengekomen huurbedrag dient contant vooraf te worden gedaan
 2. Borg en eigen risico
  Borg/eigen risico voor deze overeenkomst is €100
 3. Schade
  Schade aan derden is voor uw eigen risico en valt onder uw eigen aansprakelijkheidsverzekering
 4. Leeftijd schipper
  Minimale leeftijd schipper 21 jaar
 5. Vaartijd
  Boot dient binnen 8 uur terug te zijn, mits anders afgesproken
 6. Vaarplan
  Bepaal van tevoren uw vaarplan in verband met uw benodigde vaartijd(zie vaarkaart)
 7. Hulp aanbieden
  Neem geen boten op sleeptouw (kost teveel stroomcapaciteit waardoor u zelf in de problemen kan komen)
 8. 100% mooi weer garantie
  Regen op komst? Je hebt een 100% mooi weer garantie, je kunt tot uiterlijk 24 uur voorafgaand kosteloos annuleren, dit kun je doen via de e-mailbevestiging die je hebt gekregen.

Algemene Voorwaarden Suppen

 Je dient je te houden aan de instructies zoals hier beschreven en besproken voordat je het water op gaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. Er wordt van de huurder verwacht dat hij/zij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij/zij deze boeking maakt:

 1. Kennis genomen van
  Kennis heeft genomen van bovenstaande informatie en onderstaande spelregels op het water en hiermee akkoord gaat.
 2. Zwemdiploma
  In het bezit is van een zwemdiploma.
 3. Leeftijd
  Ouder is dan 18 jaar. Indien minderjarige aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt.
 4. Legitimatie
  Legitimatie is verplicht (= borg).
 5. Beschadiging
  Verhuurde materialen dienen onbeschadigd ingeleverd te worden. Eventuele schades worden aan huurder direct doorberekend. Het zijn sterke en robuuste boards, maar door onbehoorlijk gedrag kan er schade ontstaan. Bijvoorbeeld; een nieuwe vin kost € 40,-.
 6. Schade materialen
  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen.
 7. Schade aan derden
  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.

  Spelregels op het water?
  – Houd zoveel mogelijk rechts, net als in het verkeer.
  – Als supper heb je geen voorrang. Zeil- en motorboten hebben voorrang.
  – Het Midden-Delfland gebied is een ONDIEP-gebied. Langs de kanten staat vaak maar 40cm water en zelfs in het midden van de vliet is het vaak niet dieper dan 150cm. Kijk dus uit met duiken en houdt rekening met de vin onder het board.