Privacyverklaring

Warbout Rondvaarten hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jij hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waar in deze privacyverklaring gesproken wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee de Warbout Rondvaarten bedoeld. Wij zijn de partij die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Als Warbout Rondvaarten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de “over ons en contact” pagina.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, wanneer je een reservering maakt bij Warbout Rondvaarten:

 • Voornaam, achternaam en bedrijfsnaam van de persoon die de reservering maakt
 • Adresgegevens (land, straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de persoon welke de reservering maakt
 • Contactgegevens van de persoon welke de reservering maakt: telefoonnummer(s) en e-mailadres

Wanneer je onze website bezoekt

 • Informatie over reserveringen, zoals wat je hebt geserveerd, waar en wanneer je het hebt gekocht, hoe je hebt betaald en andere betaalinformatie.
 • Informatie over je surfgedrag op onze websites
 • Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt.
 • Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.

Wanneer je een beoordeling instuurt

Wanneer je een arrangement, sloep- & sup gereserveerd had met ons, heb je de mogelijkheid om na de reservering een beoordeling in te vullen over je reservering. Hiervan gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam en e-mailadres
 • De datum waarop je de beoordeling instuurt
 • De door jouw gegeven beoordelingen (cijfers) en teksten uit het beoordelingsformulier

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienst te verlenen.

Wanneer je contact met ons hebt via e-mail

 • Persoonsgegevens zoals je voornaam, achternam en e-mailadres en verdere door jouw verstrekte informatie die je achterlaat wanneer je ons mailt

Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen.

Om contact met je op te nemen

Wanneer je een reservering hebt gemaakt
Wij gebruiken je adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met je op te nemen omtrent jouw reservering. Hierbij kun je denken aan het toezenden van de factuur.

Wanneer je informatie bij ons hebt opgevraagd
Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen om jouw wensen door te spreken en de door jouw gevraagde informatie aan je toe te zenden.

Om de producten en diensten te leveren waar je ons om vraagt

We hebben je persoonsgegevens nodig om jouw account of reservering te beheren, om jouw diensten te leveren die je wilt reserveren en om je te helpen met de reservering of terug storting waar je om vraagt.

Bij reservering ontvangt je eenmalig 6 service e-mails van ons. Bij het aanmaken van een account 1 extra service e-mail.

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren

Met de persoonsgegevens die je achterlaat, verbeteren wij onze producten continu, zodat je een zo goed mogelijke ervaring hebt op onze websites, klantenprogramma’s en andere diensten.

Bij de Warbout Rondvaarten willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

Om je te herkennen tijdens een bezoek aan onze site – Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op jouw computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites goed werken. Cookies zorgen er ook voor dat je bezoek aan onze website interessanter wordt. Mét cookies kunnen we je namelijk producten laten zien waarvan we weten dat ze je aanspreken.

Om beoordelingen te tonen

Wanneer je na de dienst het beoordelingsformulier invult dat je krijgt toegezonden, worden de gegevens gebruikt voor de klantbeoordeling op onze website. Het gemiddelde cijfer van de verschillende beoordelingscriteria van de dienst vormen samen het totaal cijfer. De beoordeling wordt getoond onder vermelding van de naam van de boeker en de datum waarop deze gepubliceerd is.

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Voor het vastleggen van je reservering bij onze verschillende leveranciers, delen we je persoonsgegevens met de volgende partijen (wanneer van toepassing bij je reservering):

 • Smaak & Meer
 • Vlietzicht
 • Monsieur Paul
 • Hoeve Bouwlust
 • Jachthuis

Uiteraard worden alleen de voor jouw reservering noodzakelijke gegevens gedeeld, dit zijn in alle gevallen:

 • Voornaam en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de persoon welke de reservering heeft gemaakt.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en in ieder geval nooit langer dan 3 jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn wissen we je persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we je gegevens anoniem.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt de volgende rechten omtrent jouw persoonsgegevens:

 • het recht op inzage van de verwerkte gegevens
 • het recht op rectificatie/ herstellen van jouw persoonsgegevens
 • het recht om vergeten te worden/ het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • het recht op beperking van de verwerking. Dus aan te geven dat je niet alle persoonsgegevens wenst te laten verwerken
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens: Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen. Ook mag hij deze in principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG).

Uitzonderingen: Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer zij bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (denk aan de fiscus) of een taak van algemeen belang (het uitvoeren door de van jou aangevraagde dienst/ reis) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (art. 17 lid 3 AVG).

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, kennisgegeven worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft dit niet.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van je toestemming heb je het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Noodzaak van verwerking

Als je bij ons een reservering maakt, is de verstrekking van persoonsgegevens een contractuele verplichting om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In de overige gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om jouw eventuele vraag te beantwoorden of andere diensten te verlenen. Indien je de gegevens niet verstrekt kunnen wij je niet , of niet goed van dienst zijn. Bij het versturen van de nieuwsbrief en het tonen van relevante aanbiedingen geldt uiteraard dat je ervoor kunt kiezen om deze niet meer te ontvangen, in dat geval is verstrekking van de gegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde meer.

Verwijderen van je persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Warbout Rondvaarten.

Indien je wilt dat Warbout Rondvaarten je persoonsgegevens uit het systeem haalt, kunt je het contactformulier invullen op de pagina “Over ons en contact”.

Laatste update: Januari 2021